درباره کنفرانس

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نظام آموزشی مبدا توسعه کلان کشور است . برای توسعه باید از آموزش شروع کرد و این خود نیازمند آن است که ما نظام آموزشی توسعه یافته داشته باشیم . هم مساله آموزش نشان می دهد که بدون یک نظام آموزشی توسعه یافته، نمی توان به توسعه یافتگی نایل شد ، و  هم بدون تربیت نسل آینده که هم توسعه یافته باشند و هم قطار  توسعه را بر دوش ریل توانمندی های خود حمل کنند ، دستیابی به توسعه میسر نمی شود . توسعه درون زا با اتکا بر توان داخلی و ظرفیت های درون سیستمی و با اتکای بر منابع مادی و معنوی و با رسیدن به مدلی بومی می تواند هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم تداوم پیدا کند

   از این رو نتایج  پژوهش های مختلف که حاصل بررسی های  تطبیقی بهروری نیروی انسانی در تولید ناخالص ملی در سطح پایین نسبت به سایر کشورها قرار دارد که این نشانگر ناکارآمدی آموزش و تاثیر آن در ایجاد ارزش افزوده و ثروت کشور می باشد از اینرو حیات و بقای هر نظام علمی در گرو تربیت صحیح نیروی انسانی متخصص و کارآمد که بتواند ضامن بقای نظام آموزشی کشور در عرصه بین المللی ،  ملی بوده و توسعه پایدار را محقق سازند . لذا  با توجه به وقوع پدیده جهانی شدن و تاثیر آن بر آموزش ، اقتصاد ،  سیاست و نظام حاکم بر افراد جامعه ، همایشی تحت عنوان  آسیب  شناسی نظام آموزشی کشور با محوریت های ذیل درصدد برآورد چنین اهدافی است .